Followers

LaLaLa GrEEtiNG..

Wednesday, April 20, 2011

ORANG ISLAM PERLU TAHU

A.    RUKUN IMAN
Rukun iman ada enam, yaitu:
1.      Iman kepada Allah
  1. Iman kepada malaikat Allah
  2. Iman kepada kitab-kitab Allah
  3. Iman kepada rasul-rasul Allah
  4. Iman kepada hari akhirat
  5. Iman kepada qada dan qodhar
B.     SIFAT-SIFAT ALLAH DAN ASMAUL HUSNA
a.       Sifat-sifat Allah
Sifat-sifat Allah terdiri dari:
a)      20 sifat wajib bagi Allah
1.      Wujud ( وجود ) artinya ada
2.      Qidam (قدم ) artinya maha terdahulu
3.      Baqo' (بقاء ) artinya maha kekal
4.      Mukholafatu lil hawaditsi (مخالفة للحوادث ) artinya berbeda dengan makhluk
5.      Qiyamuhu bi nafsihi (قيامه بنفسه ) artinya berdiri sendiri
6.      Wahdaniyah (وحدنية ) artinya Maha Esa
7.      Qudrot (قدرة ) artinya Maha Kuasa
8.      Irodat (ارادة  ) artinya Maha Berkehandak
9.      'ilmu (علم  ) artinya Maha Mengetahui
10.  Hayat (حياة  ) artinya Maha Hidup
11.  Sama' (سمع ) artinya Maha Mendengar
12.  Bashor (بصر ) artinya Maha Melihat
13.  Kalam (كلام ) artinya Maha Berfirman
14.  Kaunuhu qodiron ( كونه قادرا ) artinya Dzat Yang Maha Kuasa
15.  Kaunuhu Muridan (كونه مريدن ) artinya Dzat Yang Maha Berkehandak
16.  Kaunuhu 'Aliman (كونه عالما  ) artinya Dzat Yang Maha Mengetahui
17.  Kaunuhu Hayan (كونه حيّا) artinya Dzat Yang Maha Hidup
18.  Kaunuhu Sami'an (كونه سميعا ) artinya Dzat Yang Maha Mendengar
19.  Kaunuhu Bashiron (كونه بصيرا  ) artinya Dzat Yang Maha Melihat
20.  Kaunuhu Mutakaliman (كونه متكلما ) artinya Dzat Yang Maha Berfirman
b)      20 sifat mustahil bagi Allah
1.      'Adam (عدم) artinya tidak ada lawan dari sifat Wujud
2.      Huduts (حدوث) artinya baru lawan dari sifat Qidam
3.      Fana'(فناء) artinya rusak lawan dari sifat Baqo'
4.      Mumatsalatu lil hawaditsi (مماثلة للحوادث) artinya sama dengan makhluk lawan dari sifat Mukholafatu Lil Hawaditsi
5.      Ihtiyaj (احتيخ لغيره ) artinya membutuhkan pada yang lain lawan dari sifat Qiyamuhu Binafsihi
6.      Ta'adud (تعدد) artinya berbilang lawan dari sifat Wahdaiyah
7.      "Ajjzun (عجز ) artinya lemah lawan dari sifat Qudrot
8.      Karohah (كراهة ) artinya terpaksa lawan dari sifat Irodah
9.      Jahlun (جهل ) artinya bodoh lawan dari sifat 'Ilmu
10.  Mautun (موت ) artinya mati lawan dari sifat Hayat
11.  Shomamun (صمم) artinya tuli lawan dari sifat Sama'
12.  'Ama (عمى) artinya buta lawan dari sifat Bashor
13.  Bakamun (بكم ) artinya bisu lawan dari sifat Kalam
14.  Kaunuhu 'Ajizan (كونه عاجزا ) artinya dzat yang lemah lawan dari Kaunuhu Qodiron
15.  Kaunuhu Karihan (كونه كارها ) artinya dzat yang terpaksa lawan dari sifat Kaunuhu Muridan
16.  Kaunuhu Jahilan (كونه جاهلا ) artinya dzat yang bodoh lawan dari sifat Kaunuhu 'Aliman
17.  Kaunuhu Mayitan (كونه ميتا ) artinya dzat yang mati lawan dari sifat Kaunuhu Hayan
18.  Kaunuhu Ashomma (كونه عصم) artinya dzat yang tuli lawan dari sifat Kaunuhu Sami'an
19.  Kaunuhu A'ma (كونه اعمى) artinya dzat yang buta lawan dari sifat Kaunuhu Bashiron
20.  Kaunuhu Abbkamu (كونه ابكم) artinya dzat yang bisu lawan dari sifat Kaunuhu Mutakalliman
c)      1 sifat jaiz bagi Allah
Sifat jaiz bagi Allah yaitu Fi'lu Kulli Mumkinin Au Tarkuhu (فعل كل ممكن او تركه ) artinya Allah punya sifat berwenang untuk menciptakan atau tidak menciptkan
b.      Asmaul husna
Asma’ul Husna:
1. Allah
2. Ar-Rahman - Maha Pemurah
3. Ar-Rahim - Maha Penyayang
4. Al-Malik - Maha Merajai/Pemerintah
5. Al-Quddus - Maha Suci
6. As-Salam - Maha Penyelamat
7. Al-Mu’min - Maha Pengaman
8. Al-Muhaymin - Maha Pelindung/Penjaga
9. Al-’Aziz - Maha Mulia/Perkasa
10. Al-Jabbar - Maha Pemaksa
11. Al-Mutakabbir - Maha Besar
12. Al-Khaliq - Maha Pencipta
13. Al-Bari’ - Maha Perancang
14. Al-Musawwir - Maha Menjadikan Rupa Bentuk
15. Al-Ghaffar - Maha Pengampun
16. Al-Qahhar - Maha Menundukkan
17. Al-Wahhab - Maha Pemberi
18. Ar-Razzaq - Maha Pemberi Rezeki
19. Al-Fattah - Maha Pembuka
20. Al-’Alim - Maha Mengetahui
21. Al-Qabid - Maha Penyempit Hidup
22. Al-Basit - Maha Pelapang Hidup
23. Al-Khafid - Maha Penghina
24. Ar-Rafi’ - Maha Tinggi
25. Al-Mu’iz - Maha Pemberi Kemuliaan/Kemenangan
26. Al-Muthil - Maha Merendahkan
27. As-Sami’ - Maha Mendengar
28. Al-Basir - Maha Melihat
29. Al-Hakam - Ma! ha Menghukum
30. Al-’Adl - Maha Adil
31. Al-Latif - Maha Halus
32. Al-Khabir - Maha Waspada
33. Al-Halim - Maha Penyantun
34. Al-’Azim - Maha Agong
35. Al-Ghafur - Maha Pengampun
36. Ash-Shakur - Maha Pengampun
37. Al-’Aliyy - Maha Tinggi Martabat-Nya
38. Al-Kabir - Maha Besar
39. Al-Hafiz - Maha Pelindung
40. Al-Muqit - Maha Pemberi Keperluan
41. Al-Hasib - Maha Mencukupi
42. Aj-Jalil - Maha Luhur
43. Al-Karim - Maha Mulia
44. Ar-Raqib - Maha Pengawas
45. Al-Mujib - Maha Mengabulkan
46. Al-Wasi’ - Maha Luas Pemberian-Nya
47. Al-Hakim - Maha Bijaksana
48. Al-Wadud - Maha Pencinta
49. Al-Majid - Maha Mulia
50. Al-Ba’ith - Maha Membangkitkan
51. Ash-Shahid - Maha Menyaksikan
52. Al-Haqq - Maha Benar
53. Al-Wakil - Maha Berserah
54. Al-Qawiyy - Maha Memiliki Kekuatan
55. Al-Matin - Maha Sempurna Kekuatan-Nya
56. Al-Waliyy - Maha Melinuingi
57. Al-Hamid - Maha Terpuji
58. Al-Muhsi - Maha Menghitung
59. Al-Mubdi’ - Maha Memulai/Pemula
60. Al-Mu’id - Maha Mengembalikan
61. Al-Muhyi - Maha Menghidupkan
62. Al-Mumit - Maha Mematikan
63. Al-Hayy - Maha Hidup
64. Al-Qayyum - Maha Berdiri Dengan Sendiri-Nya
65. Al-Wajid - Maha Menemukan
66. Al-Majid - Maha Mulia
67. Al-Wahid - Maha Esa
68. As-Samad - Maha Diminta
69. Al-Qadir - Maha Kuasa
70. Al-Muqtadir - Maha Menentukan
71. Al-Muqaddim - Maha Mendahulukan
72. Al-Mu’akhkhir - Maha Melambat-lambatkan
73. Al-’Awwal - Maha Pemulaan
74. Al-’Akhir - Maha Penghabisan
75. Az-Zahir - Maha Menyatakan
76. Al-Batin - Maha Tersembunyi
77. Al-Wali - Maha Menguasai Urusan
78. Al-Muta’ali - Maha Suci/Tinggi
79. Al-Barr - Maha Bagus (Sumber Segala Kelebihan)
80. At-Tawwab - Maha Penerima Taubat
81. Al-Muntaqim - Maha Penyiksa
82. Al-’Afuww - Maha Pemaaf
83. Ar-Ra’uf - Maha Mengasihi
84. Malik Al-Mulk - Maha Pemilik Kekuasaan
85. Zhul-Jalali wal-Ikram - Maha Pemilik Keagungan dan Kemuliaan
86. Al-Muqsit - Maha Mengadili
87. Aj-Jami’ - Maha Mengumpulkan
88. Al-Ghaniyy - Maha Kaya Raya
89. Al-Mughni - Maha Penberi Kekayaan
90. Al-Mani’ - Maha Membela/Menolak
91. Ad-Darr - Maha Pembuat Bahaya
92. An-Nafi’ - Maha Pemberi Manfaat
93. An-Nur - Maha Pemberi Cahaya
94. Al-Hadi - Maha Pemberi Petunjuk
95. Al-Badi’ - Maha Indah/Tiada Bandingan
96. Al-Baqi - Maha Kekal
97. Al-Warith - Maha Membahagi/Mewarisi
98. Ar-Rashid - Maha Pandai/Bijaksana
99. As-Sabur - Maha Penyabar

C.    MALAIKAT ALLAH
Malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui ada 10, yaitu:
1.      Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu
2.      Malaikat mikail bertugas membagi rizki
3.      Malaikat Isrofil bertugas meniup sangkakala di hari kiamat
4.      Malaikat 'Izroil bertugas mencabut nyawa
5.      Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga
6.      Malaikat Munkar bertugas menanya manusia di alam kubur
7.      Malaikat Nakir bertugas menanya manusia di alam kubur
8.      Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik
9.      Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk
10.  Malaikan malik bertugas menjaga neraka

D.    KITAB-KITAB ALLAH
1.      Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa as
2.      Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud as
3.      Kitan Injil ditrunkan kepada Nabi Isa as
4.      Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw

E.     IMAN KEPADA RASUL-RASUL ALLAH
Rasul-rasul Allah yang wajib diketahui ada 25


1.      Adam
2.      Idris
3.      Nuh
4.      Hud
5.      Shaleh
6.      Ibrahim
7.      Luth
8.      Isma'il
9.      Ishaq
10.  Ya'qub
11.  Yusuf
12.  Ayyub
13.  Syuaib
14.  Musa
15.  Harun
16.  Dzulkifli
17.  Dawud
18.  Sulaiman
19.  Ilyas
20.  Ilyasa
21.  Yunus
22.  Zakaria
23.  Yahya
24.  Isa
25.  Muhammad saw

No comments:

Search This Blog